Privātuma politika

SIA „Komlain” apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas nepieciešami SIA „Komlain” komercdarbības veikšanai. SIA „Komlain”apņemas pielikt saprātīgas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.

SIA „Komlain” apstrādās personas datus, nodrošinās to konfidencialitāti un pielietos visus iespējamos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi. SIA „Komlain” uzkrāj un apstrādā personas datus tikai SIA „Komlain” pienākumu izpildes vajadzībām atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad papildus iegūta datu subjekta piekrišana, kā arī tad, ja tas ir nepieciešams SIA „Komlain” un datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Datu aktualizācija

SIA „Komlain” apņemas nodrošināt personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod personas datus, ka tiks nodrošināta personas datu pilnība un pareizība.
Nepieciešamības gadījumā datu subjekts ir tiesīgs lūgt grozīt, papildināt vai dzēst personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā.

Datu drošība un izmantošana

Ja klients ir nolēmis reģistrēties vietnē, viņam tiks lūgts sniegt personīgu informāciju, tai skaitā vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi un citus datus. SIA „Komlain” ir tiesīgi izmantot sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu vietnes darbību. Tas var izpausties, kā, piemēram, bet ne tikai, reklāmas piedāvājumi, kas sagatavoti atbilstoši klienta iepriekšējiem pirkumiem un kas sniegti klientam esot tiešsaistē vai izmantojot e-pastu ar attiecīgu klienta piekrišanu, vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

SIA „Komlain” veiks personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus iespējamos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu.

SIA „Komlain” apstrādās personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un neizmantos personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuram SIA „Komlain” sākotnēji saņēmusi personas datus.

Uzkrātos klienta personas datus SIA „Komlain” apstrādās, lai: izpildītu pasūtījumus; palīdzētu SIA „Komlain” uzlabot vietni un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē; nodrošinātu klientam informāciju par SIA „Komlain” produktiem un pakalpojumiem; pasūtījuma izdarīšanas, klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām; un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Preču un pakalpojumu pasūtīšana tiešsaistē

Ja klients vēlas izdarīt pasūtījumu esot tiešsaistē, SIA „Komlain” ir nepieciešams zināt klienta vārdu, uzņēmuma nosaukumu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pasta adresi un datus, par klienta uzņēmumu (piemēram, bilanci, peļņas zaudējumu aprēķinu, plānoto projekta attīstības rezultātiem un citu informāciju, kas nepieciešama bankām un investoriem, lai varētu izskatīt iespēju par finansējuma piesaisti vai aizdevuma izsniegšanu).Šie dati palīdz SIA „Komlain” nodrošināt pilnvērtīgu klienta pasūtījuma izpildi un informēt par pasūtījuma izpildes statusu.

Sīkdatnes

SIA „Komlain” ir tiesīgs vākt datus par tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes („cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes („cookies”) ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu.

Trešās personas

SIA „Komlain” nenodos personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību. SIA „Komlain” nodos personas datus SIA „Komlain” piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citām personām, kas palīdz SIA „Komlain” un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos SIA „Komlain” pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

SIA „Komlain” pieliks visas pūles, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta adekvāta aizsardzība.

SIA „Komlain” apņemas nenodot personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:

Klients ir devis savu piekrišanu;

  • Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu līgumu ar klientu;
  • Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts klienta interesēs;
  • Nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Attiecībā uz personu identificējošu informāciju, kas nodota uz citu valsti, var tikt piemēroti attiecīgās valsts normatīvie akti, ieskaitot normatīvie akti attiecībā uz valsts drošību, terorisma apkarošanu, kas var atļaut tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzību īstenojošām iestādēm piekļūt privātpersonu rīcībā esošai informācijai.

Piekļuve personas datiem

Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, SIA „Komlain” informēs datu subjektu par:
personas datiem, ko SIA „Komlain” apstrādā attiecībā uz viņu; datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust);
datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas personas datos;
mērķus, kuru sasniegšanai personas dati tiek apstrādāti; datu saņēmējus vai datu saņēmēju kategorijas;
un vai informācija tiek apstrādāta automatizēti.

SIA „Komlain” veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus. SIAKomlainsaprātīgu iespēju robežās informēs klienta personas datu saņēmējus par šādām izmaiņām. Tomēr, SIAKomlainir tiesīga ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. SIAKomlainvar izstrādāt noteikumus piekļuvei personas datiem, tai skaitā noteikt kārtību un nodevas par piekļuves nodrošināšanu.

Personas datu rediģēšana vai dzēšana

Nepieciešamības gadījumā datu subjekts ir tiesīgs  grozīt, papildināt vai dzēst personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā.

Gadījumā, ja lietotājs vēlas: attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus personas datus no servisa, radušies kādi jautājumi par personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar SIA “Komlain” pa e-pastu: info@comline.lv vai zvanot pa tālruni +371 67140795

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā

SIA „Komlain” ir tiesīgi laiku pa laikam grozīt šos privātuma aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem. Šie privātuma aizsardzības noteikumi ir padarīti pieejami SIA „Komlain” tīmekļa vietnē un tiek piemēroti no attiecīgās redakcijas publiskošanas datuma, kas norādīts sākumā.